Auditor principal – Primăria municipiului Râmnicu Sărat, judeţul BuzăuAuditor principal

Primăria municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

1 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8.Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfăşurarea proceselor de atestare naţională si de pregatire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice;
9.Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, actualizat;
10.Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job