Auditor principal – Primăria Comunei Valu lui TraianAuditor principal

Primăria Comunei Valu lui Traian

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. .
5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul impozite şi taxele locale).
8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul nr,1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
15. Ordinul nr.1.792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi platat cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajmentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul nr.3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
17. Ordinul nr.2.634/2015 privind documentaele financiar-contabile;
18. Leghea nr.672/2002 priviond auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
19.H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
20. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.
21. H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
22. O.U.G. nr.64/2007, privind datoria publică, aprobată prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job