Auditor principal – Primăria comunei Tîrnova, judeţul AradAuditor principal

Primăria comunei Tîrnova, judeţul Arad

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tîrnova, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: management, contabilitate, finanţe, economie, drept;
 • cunoştinţe operare/programare pe calculator: nivel avansat, dovedite cu documente care să ateste deţinerea acestor competenţe;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea nr. 188/1999 republicata, actualizata;
– Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)M.O. nr. 525 din 2 august 2007;
– Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind auditul public intern**);
– Hotarârea nr. 1.086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
– Ordin nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
– Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii nr. 82/1991**);
– Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
– Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job