Auditor principal – Primăria comunei Tătaru, judeţul PrahovaAuditor principal

Primăria comunei Tătaru, judeţul Prahova

12 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătaru, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României (2003)
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
Ordinul (MFP) nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Ordinul (MFP) nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Ordinul (MFP) nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX. Impozite şi taxe locale)
Ordinul (MFP) nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job