Auditor principal – Primăria Comunei SoleștiAuditor principal

Primăria Comunei Solești

10 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Soleşti, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iunie 2017, ora 11:00: proba scrisă – la sediul Instituţiei prefectului judeţul Vaslui;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Hotararea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job