Auditor principal – Primăria comunei Cotnari, judeţul IaşiAuditor principal

Primăria comunei Cotnari, judeţul Iaşi

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cotnari, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici;
4.Legea contabilitaţii nr.82/1991, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
5.Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
6.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare;
7.Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind Auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
8.Hotarârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitaţii de audit public intern;
9.Ordinul nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
10.Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoara activitatea de control financiar preventive propriu, republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare;
11.Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job