Auditor principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ClujAuditor principal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată,
2.Legea nr. 188/999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare.
3.Legea nr. 7/2004, republicată, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare..
4.Hotărârea nr. 1434/2004 , republicată, cu modificările ulterioare, privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial. Nr. 547 din 21 iulie 2008.
5.Legea nr.672/2002 privind Auditul Public Intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial. Nr. 856 din 5 decembrie 2011.
6.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial. Nr. 454 din 18 iunie 2008.
7.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial. Nr. 799 din 12 noiembrie 2003.
8.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial. Nr. 598 din 22 august 2003
9.Ordinul nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015
10.Ordinul nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr.37 din 23 ianuarie 2003.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job