Auditor principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ClujAuditor principal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

13 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată, cu modificările ulterioare, privind statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial Nr. 365 din 29 mai 2007;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, cu modificările ulterioare, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial Nr. 525 din 2 august 2007;
4. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, publicată în Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017;
5. Legea nr. 672 / 2002 privind Auditul Public Intern, republicată, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial Nr. 856 din 5 decembrie 2011;
6. Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial Nr. 454 din 18 iunie 2008;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 119 / 1999 – republicată, cu modificările ulterioare, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial Nr. 799 din 12 noiembrie 2003;
8. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 1999, republicată, cu modificările ulterioare, privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial Nr. 598 din 22 august 2003;
9. Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 30 mai 2018;
10. Ordinul nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job