Auditor principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, judeţul CălăraşiAuditor principal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, judeţul Călăraşi

11 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Auditor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea 188/1999 (r2) – privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 7/2004 – privind Codul de conduita a funcţionarilor publici;
– Constituţia României
– Legea 672/2002 – privind auditul intern, cu modificările si completările ulterioare;
– H.G. 1086/2013 – pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
– O.U.G. 119/1999 – privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv cu modificările si completările ulterioare;
– O.M.F.P. 252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
– Legea 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
– O.M.F.P. 1792/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat.
– Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
– O.M.F.P. 923/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
– O.M.F.P. – 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
– H.G. 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job