Auditor principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CălăraşiAuditor principal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

19 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea 188/1999 (r2) – privind Statutul Functionarilor Publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici;
-Legea 672/2002 – privind auditul intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G. 1086/2013 – pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
-O.U.G. 119/1999 – privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.M.F.P. 252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
-Legea 82/1991 – legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 500/2002 – privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat.
-Legea 215/2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job