Auditor principal – Primăria municipiului Huşi, judeţul VasluiAuditor principal

Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui

28 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartiment audit intern, din cadrul Primăriei municipiului Huşi, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 06 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Constituţia României, republicată;
5. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordin nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
12.Ordin nr. 252 /2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
13.Ordonanţa nr. 119/1999 , republicată şi actualizată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordin nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
15.ORDIN nr. 1.792/2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
16. ORDIN nr. 600 /2018, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
17. ORDIN nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
18. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
19. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. Legea nr. 22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
22. Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job