Auditor – Primăria Municipiului DevaAuditor

Primăria Municipiului Deva

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Primariei municipiului Deva, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007 , cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Cartea I – TITLUL IV – Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor public – CAP. II – Conflictul de interese – SECTIUNEA 1 – Definitie si principii ; SECTIUNEA a 4-a – Conflictul de interese privind functionarii publici ; CAP. III – SECTIUNEA a 5-a – Incompatibilitati privind functionarii publici – MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 856 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, MONITORUL OFICIAL nr. 17 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 252 / 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, MONITORUL OFICIAL nr. 128 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale – MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 82 / 1991, a contabilităţii, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr.1.792 / 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – MONITORUL OFICIAL nr. 37 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 98 / 2016, privind achiziţiile publice, MONITORUL OFICIAL nr. 390/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul SGG nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al instituţiilor publice, MONITORUL OFICIAL nr. 444 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job