Auditor intern (2 posturi) – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova“Auditor intern (2 posturi)

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova“

5 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova“, Comuna Mădârjac, judeţul Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1 post de auditor intern, grad profesional superior la Compartimentul de audit public intern din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova“;
• 1 post de auditor intern, grad profesional asistent la Compartimentul de audit public intern din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova“;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic şi/sau juridic;
 • experienţă în specialitatea studiilor – minimum 3 ani pentru auditorul intern, grad profesional superior; minimum 1 an pentru auditorul intern, grad profesional asistent;
 • cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);
 • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din judeţul Iaşi aflate în aria de responsabilitate a Compartimentului de Audit public intern, precum şi ocazional, pe teritoriul naţional, conform programelor de pregătire profesională planificate;
 • obţinerea avizului favorabil la interviul de avizare, susţinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 februarie 2018, ora 10:00: proba interviu și practică (la sediul Primăriei Comunei Mădârjac, judeţul Iaşi).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,Moldova“, www.adimoldova.ro, precum şi de la secretarul comisiei de concurs, primarul comunei Oţeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, tel. 0766667993, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Apply for this Job