Auditor IA – Institutul de Chimic Macromolcculară „Petru Poni" IașiAuditor IA

Institutul de Chimic Macromolcculară „Petru Poni” Iași

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Chimic Macromolcculară „Petru Poni” Iași al Academici Române cu sediul în lași. Aicea Gr. Ghica Vodă nr. 41 A, scoate la concurs un post contractual temporar vacant dc auditor public intern, similar funcției de execuție:

• auditor, gradul IA, cu 1/2 normă, pe durată determinată, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al Institutului de Chimie Macromo lecui ară „Petru Poni” al Academiei Române.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii economice superioare dc lungă durată;
 • experiență în specialitate: minimum 5 ani din care minimum 2 ani la o instituție publică;
 • pentru postul dc auditor pc durată determinată, este imperios necesar ca potențialii candidați să aibă experiență în audit minimum un an, ținând cont de importanța și complexitatea activităților desfășurate care necesită timp cu familiarizarea sistemului de lucru în domeniul auditului intern;
 • cunoștințe temeinice de operare P.C. (Windows, Microsoft Office);
 • competențe profesionale; audit intern, managementul riscului, control intern și guvemanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației, drept, curs auditor intern în sectorul public – acreditare A.N.C;
 • aptitudini/ deprinderi: capacitate de analiză și sinteză, dinamism, capacitate de gestionare a situațiilor dificile precum și a resurselor alccate, adaptabilitate la schimbări, eficiență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2020, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • 31 martie 2020, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Orşova, str. Porţile de Fier nr. 32, judeţul Mehedinţi, telefon 0232/217.454 – Biroul Personal, e-rnail enciu.diana@icmpp.ro.

Apply for this Job