Auditor IA, expert, consilier juridic IA (6 posturi) – Institutul European din România (I.E.R.)Auditor IA, expert, consilier juridic IA (6 posturi)

Institutul European din România (I.E.R.)

23 mai 2019

Institutul European din România (I.E.R.) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, astfel:

• 1 auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern;
• 1 expert, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Financiar – Contabilitate/Serviciul Economic;
• 1 consilier juridic, gradul IA -8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
• 1 expert, gradul I (domeniul IT) – 8 ore/zi – Compartimentul Logistică ș  IT/Serviciul Economic;
• 1 expert, gradul II – 8 ore/zi – Compartimentul Relații Publice și Protocol;
• 1 expert, gradul II – 8 ore/zi – Biroul Studii și Analize.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

     1. Auditor, gradul IA – Compartimentul Audit Public Intern

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani
 1. Expert, gradul IA- Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 1. Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;
 1. Expert, gradul I-Compartimentul Logistică și IT
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • portofoliu lucrari grafice și aplicații ori site-uri Web, care să dovedească experiența în utilizarea WordPress și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);
 1. Expert, gradul II-Compartimentul Relații Publice și Protocol
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;
 1. Expert, gradul II-Biroul Studii și Analize
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate  denumirile anterioare) în domenii precum: studii europene, ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe   juridice, ştiinţe umaniste, relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, sociologie;
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat), cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj;
 • solide cunoştinţe de operare pe computer – MS Office (utilizarea instrumentelor de social media și a platformei WordPress constituie un avantaj).

            Profilul candidatului:

 • cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
 • abilități de redactare rapoarte, analize;capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților,
 • capacitate de lucru în echipă, spirit de inițiativă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 iunie 2019, ora 10.00 – proba practică (expert, gradul I: testarea abilităților de lucru ta programele WordPress, AdobelnDesign, Photoshop și Active Director);
 • 02 iulie 2019, interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Institutul European din România (I.E.R.), cu sediul în București, bd. Regina El isabeta nr. 7-9. sectorul 3, la tel. 021.314.26.96/137, 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax 021/314.26.66, e-mail ier@ier.gov.ro.

descarca: anunt-concurs-posturi.gov_.2019.doc 106KB DOC

Apply for this Job