Auditor IA, consilier juridic I, expert I (3 posturi) – Institutul European din RomâniaAuditor IA, consilier juridic I, expert I (3 posturi)

Institutul European din România

18 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul European din România organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 Auditor, gradul IA- 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern;
• 1 Consilier juridic, gradul I – 4 ore/zi – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane;
• 1 Expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. auditor, gradul IA
• studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă de licenţă, respectiv Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale (cu toate denumirile anterioare) – profil economie/juridic;
• vechime In muncă şi în specialitatea studiilor dc minimum 7 ani;
• experienţă pe un post similar într-o instituţie publică de minimum 3 ani;
• perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
• avizul favorabil al Corpului dc Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform cap. IV, art. 20, alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, şi pct. 2.3.4.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
• solide cunoştinţe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
• să nu fie soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

2. consilier juridic, gradul I
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale (cu toate denumirile anterioare) – profil juridic;
• vechime în muncă de minimum 4 ani,
• vechime în specialitatea studiilor în administraţie publică, de minimum 3 ani;
• solide cunoştinţe dc operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;

3. expert, gradul I
• studii universitare de licenţă şi masterat absolvite cu diplomă de licenţă/masterat sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale (cu toate denumirile anterioare);
• vechime în muncă de minimum 4 ani
• experienţa în managementul şi/sau implementarea proiectelor de minimum 1 an;
• solide cunoştinţe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• cunoaştere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi străine constituie un avantaj) – nivel avansat;
• cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese şi programe);
• competenţe de redactare a proiectelor;
• capacitate de planificare, coordonare şi monitorizare a implemeatării proiectelor;
• competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize, studii pe problematica integrării europene. în limba română şi in limba engleză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2017, ora 13:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 iunie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarelor de concurs: Institutul European din România, cu sediul în Bucureşti. Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3, telefon; 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, fax; 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.ro.

descarca: ANUNT-CONCURS-POSTURI.GOV_.-2017.doc 93KB DOC

Apply for this Job