Auditor I superior – Primăria Oraşului TituAuditor I superior

Primăria Oraşului Titu

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior la Compartiment audit din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 septembrie 2017, ora 09:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC;
 • 05 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilorpublici,republicată 2,cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările si completările ulterioare;
4. Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
7. OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare;;
8. Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
10. OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
12. Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015.
15. Constitutia Romaniei

Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job