Auditor I superior – Primăria Comunei DolheştiAuditor I superior

Primăria Comunei Dolheşti

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dolheşti, judeţul Suceava, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasa I, grad profesional superior şi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată(1) cu modificările şi completările ulterioare.
3. H.G. nr. 611/ 2008 (*actualizata*) – privind ,organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată (1)
5. Hotărârea de Guvern nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
6. Constitutia Romaniei

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job