Auditor I principal și auditor I superior – Primăria Municipiului FălticeniAuditor I principal și auditor I superior

Primăria Municipiului Fălticeni

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, la Compartimentul Audit din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni, județul Suceava, de:

 1. auditor, clasa I, grad profesional principal;
 2. auditor, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

? Constituţia României, republicată în anul 2003, (M.O. nr. 767/2003);
? Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 123/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 525/2007);
? H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în anul 1999, (M.O. nr. 242/1999), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O. nr. 454/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, (M.O. nr. 448/1998), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, (M.O. nr. 856/2011), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, (M.O. nr. 618/2006), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, (M.O. nr. 569/2006), cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în anul 2003, (M.O. nr. 799/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (M.O. nr. 17/2014);
? Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, (M.O. nr. 797/2018);
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, (M.O. nr. 128/2004), cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr. 835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, (M.O. nr. 704/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job