Auditor I principal – Primăria Comunei Horodnic de Sus, judeţul SuceavaAuditor I principal

Primăria Comunei Horodnic de Sus, judeţul Suceava

2 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasă I, grad profesional principal la Compartimentul auditor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horodnic de Sus, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

•Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
•Constitutia Romaniei;
•Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public;
•Legea nr. 672/2002 republicata privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
•HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
•OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
•Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 – republicata, privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
•Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare – capitolul pentru bugete locale ;
•Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
•Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job