Auditor I asistent – Primăria Oraşului IancaAuditor I asistent

Primăria Oraşului Ianca

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ianca, judeţul Brăila.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 02 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

?Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
?Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
?Constituţia României
?Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
?Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
?Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
?Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
?Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;
?Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
?Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
?Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
?Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
?Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
?Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;
?Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
?Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;
?Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
?Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
?Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
?Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job