Auditor I asistent – Primăria Comunei ComăneştiAuditor I asistent

Primăria Comunei Comăneşti

23 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comăneşti, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 septembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 24 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constituţia României,republicată,
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,modificată şi completată,
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată,
-Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr.672/2002 privind auditul public intern,cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.252/2004-Codul privind conduita etică a auditorului intern,
-Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
-HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
-Ordonanţa Guvernului nr.. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
-Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr.53/2003-Codul Muncii,republicată
-Legea nr.153/2017- Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job