Auditor I, consilier juridic, economist,referent, economist (6 posturi) – Centrul Naţional de Management al Apei GreleAuditor I, consilier juridic, economist,referent, economist (6 posturi)

Centrul Naţional de Management al Apei Grele

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Naţional de Management al Apei Grele organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

auditor, gr. IA, Compartiment Audit intern; – • auditor, gr. I, Compartiment Audit intern; (Rectificare conform Monitorului Oficial al României, Partea a III a, nr. 1346/29.11.2018)
• consilier juridic, gr. IA, Compartiment Juridic;
• consilier juridic, gr. I, Serviciul Personal, Documente Secrete, SSM-SU, Arhivă;
• economist, gr. IA, Serviciul Contabilitate Financiar;
• referent Economic, Serviciul Contabilitate Financiar;
• economist, gr. IA, Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

auditor, gr. IA, Compartiment Audit Intern  auditor, gr. I, Compartiment Audit intern:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune sau finanţe şi bănci sau echivalentă;
vechime în muncă şi specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
minimum 6 luni vechime în funcţia de auditor;
cursuri de formare profesională, perfecţionare sau instruire în domeniul fiscalităţii (Codul fiscal şi Codul de procedura fiscală) – absolvite după data de 1 ianuarie 2018; precum şi alte cursuri de perfecţionare şi instruire în domeniul financiar contabil;
certificat de absolvire curs competenţe informatice.

• consilier juridic, gr. IA, Compartiment Juridic:
studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor, minimum 3 ani;
înregistrat în Tabloul Consilierilor Juridici;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul legalităţii actelor şi salarizarea personalului plătit din fonduri publice, absolvite după data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017;
să îndeplinească condiţiile în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, secret de stat.

• consilier juridic, gr. I, Serviciul Personal, Documente Secrete, SSM-SU, Arhivă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor, minimum 3 ani;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul resurselor umane;
studii postuniversitare în domeniul resurselor umane.

• economist, gr. IA, Serviciul Contabilitate Financiar:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul competenţelor informatice;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul legislaţiei în activitatea financiar contabilă.

• referent economic, Serviciul Contabilitate Financiar:
studii universitare de scurtă durată, în domeniul economic; specializarea
contabilitate şi gestiune financiară;
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor, minimum 6 luni;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul investiţiilor publice.

• economist, gr. IA, Serviciul Administrativ, Transport, Patrimoniu, Servicii Suport:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor, minimum 9 ani;
certificate de absolvire programe de perfecţionare în domeniul legalităţii actelor; absolvite după data de 01.01.2018;
să deţină permis auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2018, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Naţional de Management al Apei Grele, eu sediul în satul Răscoleşti, comuna Izvoru Barzii, Calea Târgu Jiului, km 7, judeţul Mehedinţi, telefon 0252.707.007.

Apply for this Job