Auditor, consilier, inspector specialitate, referent, subinginer (45 posturi) – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor RuraleAuditor, consilier, inspector specialitate, referent, subinginer (45 posturi)

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

30 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea a 45 posturi vacante de execuție cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel:

 1. La nivelul Sediului Central:
 2. În cadrul Direcției Audit Intern – Compartiment Audit IT – 1 post de Auditor gradul IA;
 3. În cadrul Direcției IT – Serviciul SPCDR și Proiecte – 2 posturi de Consilier gradul IA;
 4. În cadrul Direcției Economice – Serviciul Achizitii Publice – 7 posturi de Consilier gradul IA;
 5. În cadrul Direcției Coordonare Programe – Serviciul Metodologie – 1 post de Consilier gradul IA;
 6. În cadrul Direcției Economice – Serviciul Achizitii Publice – 1 post de Consilier juridic gradul IA;
 7. În cadrul Direcției Economice – Serviciul Achizitii Publice – 1 post de Inspector de specialitate gradul II;
 8. În cadrul Direcției Relații Publice – Biroul de Presă – 1 post de Referent tr. IA;
 9. În cadrul Direcției Relații Publice – Biroul de Presă – Compartiment Registratură – 1 post de Referent tr. IA.

 La nivelul Centrelor Regionale:

 1. În cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord Est – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA;
 2. În cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud Vest – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA;
 3. În cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru – Serviciul LEADER și Investiții Non – Agricole – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA;
 4. În cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 București – Ilfov – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA;

 La nivelul Oficiilor Județene:

 1. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA;
 2. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul I;
 3. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 4. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 5. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bacău – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 2 posturi de Consilier gradul IA
 6. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bacău – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 7. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Botoșani – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 8. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 9. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 10. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 11. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 12. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul I
 13. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Argeș – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 14. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Argeș – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 15. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Teleorman – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 16. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 17. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Olt – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 18. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Arad – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 19. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Timiș – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA
 20. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Cluj – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 2 posturi de Consilier gradul I
 21. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Covasna – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare – 1 post de Consilier gradul IA
 22. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Covasna – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Evaluare – 1 post de Subinginer gradul IA
 23. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București – Compartimentul Administrativ – 1 post de Referent treapta IA
 24. În cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Călărași – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Implementare – 1 post de Consilier gradul IA

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Auditor gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Audit Intern – Compartiment Audit IT**:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență în: Domeniul fundamental – Științe sociale, ramura de știință – Științe economice, domeniul de studii universitare – Cibernetică și statistică și Informatică economică / Domeniul fundamental – Științe inginerești, ramura de știință – ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației / Domeniul fundamental – Științe inginerești, ramura de știință – Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, domeniul de studii universitare – Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale / Domeniul fundamental – Matematică și științe ale naturii, ramura de știință – Informatică;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină: limba engleză – nivel avansat/ mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției IT – Serviciul SPCDR și Proiecte:
 2. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ sociale/ matematică și științe ale naturii;
 3. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
 4. Cunoștințe de rețea: medii (Active Directory, DNS, DHCP, integrare, HTTP)
 5. Cunoștințe baze de date: matematică relațională, dezvoltare și administrare baze de date (Oracle și Microsoft SQL);
 6. Cunoștințe de programare: foarte bune (C++, C#, SQL, .NET, VB);
 7. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
 8. Cunoștințe de limbă străină engleză – nivel avansat.

 

 • Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de Inspector de specialitate gradul II si Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice – Serviciul Achiziții Publice:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ științe sociale-economice;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni (pentru Inspector de specialitate gradul II) si minimum 1 an (pentru Consilier gradul IA);
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză– nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice – Serviciul Achiziții Publice:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe juridice/ specializare drept;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani si 6 luni;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză– nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Referent treapta IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Relații Publice – Biroul de Presă:
  1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Referent treapta IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Relații Publice – Biroul de Presă – Compartiment Registratură:
  1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 • Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Coordonare Programe – Serviciul Metodologie:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență/ echivalentă / studii universitare de licență ştiinţe inginereşti/științe sociale /matematica si stiinte ale naturii;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 • Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul CRFIR 1 Nord Est, CRFIR 4 Sud Vest și CRFIR 8 București Ilfov – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartiment Evaluare și Compartiment Implementare:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ științe sociale/ științe biologice/ matematică și științe ale naturii/ științe umaniste;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul CRFIR 7 Centru – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartiment Implementare:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ științe sociale/ matematică și științe ale naturii/ științe umaniste/ științe biologice;
  2. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
  3. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  4. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  5. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de Consilier gradul I si IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul OJFIR Iași, Suceava, Botoșani, Tulcea, Constanța, Buzău, Argeș, Teleorman, Olt, Cluj, Covasna, Călărași – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – Compartimentele Evaluare și Implementare:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ științe sociale/ matematică și științe ale naturii/ științe umaniste/ științe biologice;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an (pentru Consilier gradul IA) minimum 9 luni (pentru Consilier gradul I);
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 1. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de Consilier gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul OJFIR Suceava, Bacău, Neamț, Argeș, Gorj, Arad, Timiș – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartimentele Evaluare și Implementare:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ științe sociale/ matematică și științe ale naturii/ științe umaniste/ științe biologice;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an (pentru Consilier gradul IA);
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 • Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Subinginer gradul IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul OJFIR Covasna – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole – Compartimentele Evaluare:
  1. Studii de specialitate: studii superioare de scurta durată absolvite cu diplomă de absolvire: științe inginerești;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 2 ani;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză/ franceză – nivel mediu.

 

 • Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Referent treapta IA cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul OJFIR București – Compartimentul Administrativ:
  1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  3. Cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat;
  4. Cunoștințe de limbă străină engleză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iulie 2017, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 august 2017, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, b-dul Mărăști, nr. 59, sector 1, București;
 • 23-24 august 2017, ora 09.00: interviul – la sediul CRFIR 8 București – Ilfov, Calea Șerban Vodă, nr. 90 – 92, sector 4, București. .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, la numărul de telefon 031.860.27.92 – persoană de contact: Sidonia MACASOI – Consilier gr. IA în cadrul Direcției pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare – Serviciul pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare și la numărul de telefon 031.860.25.33 – persoană de contact: Raluca Marcu – Consilier gr. IA în cadrul Direcției pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare – Serviciul pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare.

descarca: AFIR_Bibliografie_DAI.docx 513KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_DCP.docx 515KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_DIT.docx 506KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_DRP_BP.docx 510KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_DRP_BP_CR_.docx 511KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_OJ-BUC_CA.docx 512KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_SAP.docx 515KB DOCX

descarca: AFIR_Bibliografie_tehnic-1.docx 517KB DOCX

descarca: Anunt-Concurs-AFIR-executie_17.08.2017.doc 194KB DOC

Apply for this Job