Auditor asistent – Primăria Comunei BotoșanaAuditor asistent

Primăria Comunei Botoșana

11 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoşana, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşti;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • Pentru candidatul declarat admis în urma concursului, se va solicita avizul UCAAPI potrivit punctului 2.3.4. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern din 11.12.2013, aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control intern/managerial, actualizat;
Ordinul nr.1423/2012 privind modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice
nr.946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control intern/managerial;
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Lege – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Legea contabilităţii nr.82/1991, actualizată.
Legea Codul fiscal 227/2015, capitolul IX Impozite si taxe locale.
Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job