Auditor asistent – Primăria Orașului OdobeștiAuditor asistent

Primăria Orașului Odobești

8 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacante de auditor, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată ;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.672/2002 – privind auditul public intern – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, modificat si completat;
Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/ control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job