Auditor asistent – Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul SuceavaAuditor asistent

Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern;
8.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job