Auditor asistent – Primăria Municipiului OrăștieAuditor asistent

Primăria Municipiului Orăștie

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 ani;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (4), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea autorităţii de audit intern;
Ordonanţa Guvernului României nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind Conduita Etică a auditorului intern.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job