Auditor asistent – Primăria Comunei Văcăreşti, judeţul DâmboviţaAuditor asistent

Primăria Comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia Romaniei;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a funcţionarilor publici, modificată şi completată ;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, republicat ;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare ;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job