Auditor asistent – Primăria comunei Udeşti, judeţul SuceavaAuditor asistent

Primăria comunei Udeşti, judeţul Suceava

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Udeşti, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României
2.Legea nr. 188/1999 R2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
4.Legea nr. 215/2001 republicată, Administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
5.Legea nr. 672/2002 republicată, privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.Ordinul 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
9.Ordinul nr. 923/2014 republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job