Auditor asistent – Primăria comunei Proviţa de Jos, judeţul PrahovaAuditor asistent

Primăria comunei Proviţa de Jos, judeţul Prahova

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Proviţa de Jos, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum un an;
 • cunoştinţe operare pe calculator (word, excel) dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat/diplomă – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor public, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduit etică a auditului intern, actualizat;
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată şi actualizată;
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal (Titlul IX Impozite şi taxe locale), actualizată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job