Auditor asistent – Primăria Comunei HănțeștiAuditor asistent

Primăria Comunei Hănțești

12 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • cunostinte de operare calculator- nivel avansat;
 • pentru candidatul declarat admis în urma concursului, se va solicita avizul UCAAPI potrivit punctului 2.3.4. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern din 11.12.2013, aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC;
 • 14 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea administratiei publice locale, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job