Auditor asistent – Consiliul Judeţean Caraş-SeverinAuditor asistent

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă – Resita, sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, (M.O nr. 123/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 525/2007);
Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, (M.O nr. 856/2011), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O nr. 454/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, (M.O nr. 597/2002), cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (M.O nr. 17/2014);
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în anul 2003, (M.O nr. 799/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, (M.O nr. 128/2004);
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 51/25.02.2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 91/19.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, (http://www.cjcs.ro/hotarari-consiliu-judetean.php);
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 157/31.08.2013 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, (http://www.cjcs.ro/hotarari-consiliu-judetean.php);
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 43/28.02.2012 de aprobare a Regulamentului privind circuitul documentelor, modalitatea de semnare şi repartizarea corespondenţei la nivelul Consiliului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job