Auditor (3 posturi) – Primăria Municipiului ConstanțaAuditor (3 posturi)

Primăria Municipiului Constanța

2 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasă I, grad profesional asistent ( 2 posturi ) şi auditor, clasa I, grad profesional superior ( 1 post ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasă I, grad profesional asistent ( 2 posturi ):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • auditor, clasă I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia Romaniei
2. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata, modificata si completata,
3. HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
4. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern,
5. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata,
6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata,
8. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,
9. OG nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, republicata, modificata si completata,
10. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, modificat si completat,
11. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat si completat,
12. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat si completat,
13. Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, modificat si completat.

/b:

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job