Auditor (3 posturi) – Primăria Municipiului BucureștiAuditor (3 posturi)

Primăria Municipiului București

16 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Serviciul audit public intern pentru aparatul de specialitate şi auditor, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Serviciul public audit intern urmărire recomandări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Serviciul audit public intern pentru aparatul de specialitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • curs de perfecţionare/specializare în domeniul auditului public intern;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • auditor, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Serviciul public audit intern urmărire recomandări:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • curs de perfecţionare/specializare în domeniul auditului public intern;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Pentru auditor, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Serviciul audit public intern pentru aparatul de specialitate
Constituţia României
Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/ 18.02.2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 672/ 19.12.2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind auditul public intern;
O.M.F.P. nr. 252/ 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
H.G. nr. 1086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

2. Pentru auditor, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Serviciul public audit intern urmărire recomandări
1. Constituţia României
2. Legea nr. 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
3. Legea nr.188/08.12.1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/18.02.2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici republicată;
5. Legea nr. 672/19.12.2002 – privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7. O.M.F.P. nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.M.F.P. nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
9. Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 273/29.06.2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. O.M.F.P. nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job