Auditor (2 posturi) – Primăria Municipiului PașcaniAuditor (2 posturi)

Primăria Municipiului Pașcani

1 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor,clasa I, grad profesional superior şi a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau în ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani.
 • auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;
5. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
7. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8. Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice ;
9. Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare;
10. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job