Auditor (2 posturi) – Primăria municipiului Botoşani, judeţul BotoşaniAuditor (2 posturi)

Primăria municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

6 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior şi de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani, judeţul Botoşani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – auditor, clasa I, grad profesional superior;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – auditor, clasa I, grad profesional principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a functiilor publice vacante de auditor grad profesional superior si auditor grad profesional principal

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
14. Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, actualizată;
15. H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului–cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job