Auditor (2 posturi) – Primăria Comunei Slatina, Judeţul SuceavaAuditor (2 posturi)

Primăria Comunei Slatina, Judeţul Suceava

27 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a uncţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent şi auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slatina, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an (auditor, clasa I, grad profesional asistent) şi minimum 5 ani (auditor, clasa I, grad profesional principal).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.HGR nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată;
5.Legea nr. 672/200- privind auditul public intern, cu modificările si completîrile ulterioare;
6.H.G. nr. 1086/2013- pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern;
7.O.G. nr. 37/2004- pentru modificarea si completarea reglementărilor privind auditul public intern;
8.Legea 106/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementărilor privind auditul intern.
9.O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
10. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
11.Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job