Auditor (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ArgeşAuditor (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

28 februarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, după cum urmează:

 1. auditor, clasa I, grad profesional asistent;
 2. auditor, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului, vor putea fi numiţi în funcţiile publice de execuţie cu respectarea prevederilor punctului 2.3.4.1.1 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern din 11.12.2013 aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

auditor, clasa I, grad profesional asistent

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat:
Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

auditor, clasa I, grad profesional principal

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;.
Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat:
Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job