Auditor (2 posturi) – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, municipiul BucureştiAuditor (2 posturi)

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, municipiul Bucureşti

27 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional profesional asistent şi auditor, clasa I, grad profesional profesional superior la Compartimentul audit public intern din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, municipiul Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – auditor, clasa I, grad profesional profesional superior;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – auditor, clasa I, grad profesional profesional asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
4. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – Republicare
5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252 / 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern ;
6. Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
8. Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
9. ORDIN nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
10. Legea nr. 234 / 2010 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
11. Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job