Auditor (2 posturi) – Consiliul Judeţean ClujAuditor (2 posturi)

Consiliul Judeţean Cluj

4 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal şi auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • auditor, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată;
3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
4.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, publicată în M.O. nr.1186 din 29 decembrie 2005
5.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărîrea nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în M.O. nr. 17 din 10 ianuarie 2014
7.O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr.128 din 12.02.2004;
8.Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, publicat în M.O. nr. 28 din 15 ianuarie 2016
9.Ordinul nr. 400 /2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, actualizat, publicat în M.O. nr. 444 din 22 iunie 2015
10.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011
11.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, publicată în M.O nr. 663 din 23 octombrie 2001
12.Legea nr. 82 /1991 a contabilitatii, republicata, publicată în M.O nr. 454 din 18 iunie 2008.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job