Asistenți medicali, moașe, ingineri (17 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, GalaţiAsistenți medicali, moașe, ingineri (17 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi

20 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

I. 1 post rescos la concurs (se pot înscrie candidaţi cu grad/treaptă profesională de până la gradul/treapta profesională existentă în statul de funcţii, inclusiv şi precizată mai jos, indiferent de nivelul studiilor absolvite PL, SSD, S):
• 1 asistent medical principal igienă, cu studii postliceale.

II. 16 posturi noi scoase la concurs (se pot înscrie numai candidaţi cu gradul/treapta profesională existentă în statul de funcţii şi precizată mai jos):
• 1 asistent medical medico-social, cu studii postliceale;
• 1 asistent medico-social debutant/asistent medico-social/asistent medico-social principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale;
• 7 moaşe debutante/moaşe/moaşe principale, cu studii superioare de lungă durată;
• 2 asistenţi medicali principali laborator, cu studii postliceale;
• 1 asistent medical principal radiologie, cu studii postliceale;
•1 asistent medical balneofizioterapie debutant/asistent medical balneofizioterapie/asistent medical balneofizioterapie principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale, pentru activitate la aparate de fizioterapie;
• 1 registrator medical, cu studii medii;
• 1 inginer specialist IA, cu studii superioare de lungă durată în specialitatea construcţii;
• 1 inginer, gradul I, cu studii superioare tehnice de lungă durată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical, moaşă principal, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical, moaşă;

• asistent medical, moaşă, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical, moaşă;

• asistent medical, moaşă debutant, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime;

• asistent medical principal cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

• asistent medical cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;

• asistent medical debutant cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime;

• asistent medical principal cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate;

• asistent medical debutant cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fără vechime.

• registrator medical
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă dc bacalaureat);
6 luni vechime în activitate;
aptitudini IT peste medie;

• inginer specialist IA, cu studii superioare de lungă durată la Biroul Tehnic:
diplomă de licenţă în domeniul construcţii;
minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;

• inginer, gradul I cu studii superioare de lungă durată la Compartiment Prevenire şi protecţie:
diplomă de licenţă în domeniul tehnic;
minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate;
curs Cadru tehnic P.S.I.;
curs Inspector protecţie civilă;
curs Inspector SSM, dacă există.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2017, ora 09.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 mai 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 24 mai 2017, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi, din Galaţi, Str. Brăilei nr. 177 – Sala de lectură/Amfiteatru/Sala subsol, telefon 0236.301109, în intervalul orar 10.00 -14.00.

Apply for this Job