Asistenți medicali, asistent șef (64 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, GalaţiAsistenți medicali, asistent șef (64 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi

20 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

I. 5 posturi scoase la concurs (se pot înscrie candidaţi cu grad/treaptă profesională de până la gradul/treaptă profesională existentei în statul de funcţii, inclusiv şi precizată mai jos, indiferent de nivelul studiilor absolvite P.L., S.S.D., S.):
• 5 asistenţi medicali principali generalişti, cu studii postliceale.

II. 49 posturi noi scoase la concurs (se pot înscrie numai candidaţi cu gradul/treaptă profesională existentă în statul de funcţii şi precizată mai jos):
• 1 asistent şef Secţie clinică Chirurgie generală II – asistent medical principal generalist, cu studii superioare de lungă durată;
• 1 asistent medical generalist, cu studii superioare de lungă durată;
• 3 asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale;
• 2 asistenţi medicali generalişti, cu studii postliceale;
• 41 asistenţi medicali generalişti debutant/asistenţi medicali generalişti/asistenţi medicali generalişti principali, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurta durată/postliceale;
• 1 asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurta durată/postliceale, cu experienţă în endoscopie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent şef – asistent medical principal generalist, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
cel puţin 5 ani vechime ca asistent medical generalist;

• asistent medical principal, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical, moaşă;

• asistent medical, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical, moaşă;

• asistent medical debutant, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime;

• asistent medical principal, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

• asistent medical cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;

• asistent medical debutant, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime;

• asistent medical principal, cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical;

• asistent medical, cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate;

• asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 mai 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 23 mai 2017, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Galaţi, din Galaţi, Str. Brăilei nr. 177 – Sala de lectură/Amfiteatru/Sala subsol, telefon 0236.301109, în intervalul orar 10.00 -14.00.

Apply for this Job