Asistent social și educator (3 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-NapocaAsistent social și educator (3 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca

3 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public in subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Centrul de Servicii Socio-Mcdicale şi la Centrul de Zi Ţara Minunilor:

 • Denumirea postului – asistent social, grad profesional principal (1 post) vacant la Centrul de Servicii Socio-Medicale;
 • Nivelul studiilor, vechimea în specialitatea studiilor şi alte condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistenţă socială, specializarea: asistenţă socială;
  • candidaţii să facă dovada de membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent social, grad profesional principal: minimum 5 ani.
 • Denumirea postului – educator, (2 posturi) vacante la Centrul de Zi „Ţara Minunilor“, din care un post de educator (S), grad profesional debutant şi un post de educator (S).
 • Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor pentru postul de educator (S), grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • în domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei sau Ştiinţe Umaniste;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de educator, grad profesional debutant; nu este cazul,
 • Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor pentru postul de educator (S):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei sau Ştiinţe Umaniste;
  • vechime in specialitatea studiilor necesară ocupării postului de educator – minimum 2 (doi) ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 mai 2018, ora 17.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 mai 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public in subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, telefon – 0264599316.

Apply for this Job