Asistent social, psiholog practicant și logoped (8 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ClujAsistent social, psiholog practicant și logoped (8 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

17 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post, asistent social practicant (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare şl Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu;
 • 1 post psiholog practicant (COR 263411-actualizai), pe perioadă nedetenninatâ la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Câţcău;
 • 2 posturi psiholog practicant (COR 26341 l-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare din cadrul Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj;
 • 1 post asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic şi ncuropsihic din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi;
 • 1 post asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedetenninatâ la Centrul de Consiliere pentru Integrare soeio-profesională a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi ;
 • 1 post logoped principal (COR 226603-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de zi/ recuperare pentru copii cu autism din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi;
 • 1 post, asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Case de Tip Familial Huedin.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social practicant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, sociologie, domeniul de licenţă, asistenţă socială, specializarea, asistenţă socială;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • psiholog practicant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă, psihologie, specializarea, psihologie;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • psiholog practicant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă, psihologie, specializarea psihologie;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • asistent social principal:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, sociologie, domeniul de licenţă, asistenţă socială, specializarea, asistentă socială;
  • vechime dc minimum 7 ani în specialitatea studiilor.
 • logoped principal:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă: psihologie, specializarea, psihopedagogie specială sau pedagogie socială;
  • vechime de minimum 4 ani în specialitatea studiilor.
 • asistent social principal:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, sociologie, domeniul de licenţă asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 434.

Apply for this Job