Asistent social debutant – Primăriei comunei Bărcăneşti, județul PrahovaAsistent social debutant

Primăriei comunei Bărcăneşti, județul Prahova

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

ANUNȚ

privind demararea procedurii de recrutare a tinerilor dezavantajați, pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant din cadrul Primăriei  comunei  Bărcăneşti, județul Prahova.

 

Asistent social debutant – Serviciul public de asistenţă socială – 1 post

A.Cerințe generale de ocupare a postului:

– vârsta cuprinsă între 16 și 26 ani

– să se afle în cel puțin una din următoarele situații:

a)se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are copil/copii în întreţinere;

c) s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune;

d) se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de <LLNK 12013 253 12 201   0 18>Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;

B.Cerințe specifice de ocupare a postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,cu specializarea asistenţă socială;

-aviz de exercitare a profesiei de asistent social,elaborat de Colegiul Naţional al Asistenţilor sociali.

 

Principalele atribuții ale postului:

1.Identifică segmentul de populaţie ce face obiectul activităţilor de asistenţă socială;

2.Identifică şi evaluează problemele socioumane dintr-o anumită regiune, comunitate sau localitate;

3.Dezvoltă planuri de acţiune, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii specializate specifice domeniului;

4.Sensibilizează opinia publică şi o informează cu privire la problematica socială;

5.Stabileşte modalităţile concrete de acces la prestaţii şi servicii specializate de asistenţă socială pe baza evaluării nevoilor;

6.Dezvoltă programe de cercetare stiinţifică şi formare profesională;

7.Asistentul social respectă valorile şi principiile etice referitoare la furnizarea serviciilor de calitate, justiţia socială, demnitatea şi unicitatea persoanei, autonomia persoanei, dezvoltarea relaţiilor umane şi dezvoltarea profesională permanentă, în vederea creşterii calităţii intervenţiei sociale;

8.Răspunde de inventarierea documentelor  pe care le creează și le predă, pe bază de proces-verbal către arhiva instituției ( cu respectarea întregii proceduri prevăzute de Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare) ;

9.Răspunde de soluţionarea corespondentei care îi este repartizată, în termenul prevăzut de lege .

             Salarizarea postului de asistent social debutant, în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: Salariul de bază la gradația 0 (fără vechime în muncă) – 3.002 lei

Etapele procedurii de recrutare:

Afișarea anunțului de selecție a dosarelor la sediul instituției din comuna Bărcăneşti,sat  Bărcăneşti ,str.Crinilor nr. 108,jud.Prahova, pe site-ul instituției: http://www.barcanesti.ro/ și pe site-ul http://posturi.gov.ro/ la secțiunea tineri dezavantajați  – „Pasarela”: 03.10.2018

 

Condiţii de desfăşurare Selecția dosarelor Interviul
Data 31.10.2018 02.11.2018
Ora 10:00 10:00
Locul Primăria comunei Bărcăneşti Primăria comunei Bărcăneşti

 

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti din comuna Bărcăneşti, sat  Bărcăneşti ,str.Crinilor nr. 108, jud.Prahova, în intervalul 03.10.2018 – 25.10.2018, până la ora 14:00.

Dosarul va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la selecția dosarelor – formular tip (se completează la sediul instituției, în

ziua depunerii dosarului ) ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) dispoziţie sau hotărâre emisă de către comisia pentru protecţia copilului, de intrare/ieşire din sistemul de protecţie a copilului, sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de instanţa competentă;

g) copie a certificatului de naştere al copilului sau a oricărui alt document care să ateste că are copil/copii în întreţinere;

h) recomandarea consilierului de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune de la nivel local, responsabil cu supravegherea respectării măsurilor neprivative de libertate dispuse de instanţele de judecată, pentru persoanele care s-au aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune sau se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de selecție și evaluare, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9:00 – 15:00 la nr. de tel. 0725.913.621 sau direct la sediul instituţiei.

descarca: Anunt-recrutare-tineri-dezavantajati.pdf 1.47MB PDF

Apply for this Job