Asistent social debutant, instructor de ergoterapie (3 posturi) – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Târgu NeamţAsistent social debutant, instructor de ergoterapie (3 posturi)

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
2. Ocuparea postului de personal contractual: asistent social debutant – 0,5 post vacant cu jumatate de norma ( 4 ore), pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire şi Asistenţă.
3. Ocuparea postului de personal contractual: instructor de ergoterapie – 1 (un) post vacant cu norma intreaga, pe durata nedeterminata – Personal Birou de Îngrijire si Asistență.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de asistent social debutant cu normă întreaga si pentru postul de asistent social debutant cu jumatate de norma (4 ore) sunt:
a) Studii superioare, specializarea asistență socială;
b) Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;
c) Dovada ca este membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali.
(dovada se referă la Avizul de exercitare a profesiei de asistent social)

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de instructor de ergoterapie cu norma întreagă sunt:
a) Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) Vechime in munca – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din Str. Ştefan cel Mare nr. 155, Tg. Neamţ, Jud. Neamţ, CUI 2614368, email: centrutgn155@yahoo.com, telefon/fax 0233/790521, pagina web a unităţii: www.cia-tîrguneamt.ro – persoana de contact Murariu Alexandra (de luni până joi, între orele 8.00–16.30 și vineri, între orele 8.00–14.00).

Apply for this Job