Asistent medical,brancardier și referent I (4 posturi) – Unitatea Militară 02474, Braşov



Asistent medical,brancardier și referent I (4 posturi)

Unitatea Militară 02474, Braşov

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02474, Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de personal civil , după cum urmează:

 • asistent medical, studii postliceale, Compartiment primire urgenţe, 1 post;
 • asistent medical, studii postliceale, Cabinet medicină dentară, 1 post;
 • brancardier, studii generale, 1 post;
 • referent I, Biroul Resurse Umane, 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • să deţină o diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivelentă, Specialitatea asistenţă medicală generală;
  • să deţină certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) şi de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generaltst);
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea m vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis“;
  • 6 luni vechime ca asistent medical.
 • brancardier
  • să deţină adeverinţă privind absolvirea studiilor generale;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis“;
  • fără vechime.
 • referent I, Biroul Resurse Umane:
  • să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
  • spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi rezistenţă la stres;
  • absolvent al unui curs de perfecţionare/specializare în domeniul gestiunii resurselor umane sau curs de inspector (referent) resurse umane, acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale;
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei dc acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate. în cazul în care acesta este declarat „admis“;
  • vechime minimum 3 ani şi 3 luni în specialitatea postului scos la concurs – resurse umane sau posturi similare/ inspector de specialitate/ consilter/referent specialitate/asistent manager;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02474, Braşov, cu sediul în Braşov. Str. Pieţii nr, 9, telefon 0268/416.393, interior 111.

Apply for this Job