Asistent medical şi economist (12 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, BucureştiAsistent medical şi economist (12 posturi)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Bucureşti

11 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical, specialitate: medicină generală;
 • 3 posturi vacante de asistent medical principal, specialitate: medicină generală;
 • 1 post vacant de asistent medical, specialitate: radiologie;
 • 1 post vacant de economist I, în cadrul: Ambulatoriu integrat – Cabinet Recuperare medicină fizică şi balneologie;
 • Sediul – Bd. Basarabia nr. 21.
 • 1 post vacant de asistent medical – specialitate: medicină generală, Spital – Secţia Clinică Pediatrie;
 • 1 post vacant de asistent medical principal – specialitate: medicină generală.
 • Spital – Compartiment Recuperare Pediatrică:
 • 1 post vacant de asistent medical principal – specialitate: medicină generală.
 • Spital – Birou de Management al calităţii serviciilor medicale:
 • 1 post vacant de economist I;
 • 1 post vacant de asistent medical principal, specialitate: medicină generală;
 • Spital – Laborator radiologie şi imagistică medicală:
 • 1 post vacant de asistent medical, specialitate: radiologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • candidaţii care se înscriu la concurs trebuie să aibă capacitatea de a încheia un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • pentru posturile vacante de asistenţi medicali, candidaţii să fie absolvenţi de liceu sanitar sau echivalent sau absolvenţi de şcoală sanitară postliceală sau echivalent sau absolvenţi de studii superioare în specialitate (diplomă de absolvire/licenţă);
 • pentru posturile vacante de asistenţi medicali principali – o vechime de 5 ani ca asistent medical şi diplomă/adeverinţă de grad principal;
 • pentru posturile de asistenţi medicali – o vechime minimă in specialitatea postului de 6 luni;
 • pentru postul vacant de economist I – o vechime de 3 ani şi 6 luni în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iulie 2017, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 august 2017, ora 13:30: proba scrisă;
 • 08 august 2017, ora 13:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, bd. Basarabia nr. 21, sectorul 2. Telefon de contact: 021 323 22 30, interior 218 sau 239.

Apply for this Job