Asistent medical, registrator medical, referent de specialitate (55 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din BucureştiAsistent medical, registrator medical, referent de specialitate (55 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, astfel:

• 34 posturi vacante de asistent medical – medicină generală, conform H.G. nr. 286/2011.
• 1 post vacant de post de asistent medical principal – specialitatea dietetică, conform H.G. nr. 286/2011.
• 19 posturi vacante de registrator medical debutant, conform H.G. nr. 286/2011
• 1 post vacant de referent de specialitate debutant, conform H.G. nr. 286/2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical – medicină generală, conform H.G. nr. 286/2011
nivel de studii – postliceale; diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat și valabil la data concursului sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist): nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”; vechime – minimum 6 luni ca asistent medical generalist (să nu dețină gradul principal ca asistent medical generalist).

• asistent medical principal – specialitatea dietetică
– nivel de studii – postliceale; diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală/dietetică; adeverință examen de grad principal dietetică; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical principal specialitatea dietetică, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical principal specialitatea dietetică (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical principal – specialitatea dietetică), avizat și valabil la data concursului, sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R, (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical principal – specialitatea dietetică); nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”; vechime – minimum 5 ca asistent medical (să dețină gradul profesional de asistent medical principal – specialitatea dietetică).

• registrator medical debutant, conform H.G. nr. 286/2011.
nivel de studii – medii de specialitate sau studii medii; diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul m care acesta este declarat „admis”; vechime: -.

• referent de specialitate debutant, conform H.G. nr. 286/2011.
nivel de studii – superioare în științe juridice; act doveditor de absolvire a studiilor – diplomă de licență însoțită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă): diploma dc bacalaureat; nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18/19 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 021/319.30.51, 021/319.30.51-61, interior 108.

Apply for this Job